Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden door veldhuizen-fashion.nl of Veldhuizen fashion Trade verstaan,
klant: de potentiele klant van zaken en/of diensten van Veldhuizen fashion trade,
bevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2,
algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de website www.veldhuizen-fashion.nl, waarbij Veldhuizen Fashion Trade als leverancier van producten optreedt.

2.2 Door het invullen van het orderformulier op de site www.veldhuizen-fashion.nl aanvaardt de consument de algemene leveringsvoorwaarden van Veldhuizen Fashion Trade en aanvaardt deze voorts dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de consument en Veldhuizen Fashion Trade.

2.3 Veldhuizen Fashion Trade heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen. De in artikel 2.2 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de consument en Veldhuizen Fashion Trade gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen op de website van Veldhuizen fashion Trade zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Veldhuizen Fashion Trade heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Ook de consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover neemt Veldhuizen Fashion Trade alvorens tot verzending over te gaan uiteraard eerst contact op met de consument.

3.2 Een overeenkomst tussen Veldhuizen Fashion Trade en de klant komt tot stand nadat:
– de klant een bestelling heeft geplaatst op de website van Veldhuizen Fashion Trade, middels het volledig en correct
invullen van het bestelformulier op de website van Veldhuizen Fashion Trade
– het door de klant vervolgens op ‘Afrekenen’ icoon klikken op de website van Veldhuizen Fashion Trade
– het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en door op het ‘Verstuur order’ icoon op de website van Veldhuizen Fashion Trade te klikken
– als de klant vervolgens van Veldhuizen Fashion Trade per e-mail een bevestiging ontvangt dat Veldhuizen Fashion Trade de bestelling van de klant heeft ontvangen.

3.3 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Veldhuizen Fashion Trade gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Veldhuizen Fashion Trade.

3.4 De administratie van Veldhuizen Fashion Trade geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Veldhuizen Fashion Trade verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Veldhuizen Fashion Trade verrichte leveringen. Veldhuizen Fashion Trade erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden van Veldhuizen Fashion Trade erkent de klant dit eveneens.

4. Bestellingen/communicatie
4.1 Veldhuizen Fashion Trade is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen ven bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Veldhuizen Fashion Trade, dan wel tussen Veldhuizen Fashion Trade en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Veldhuizen Fashion Trade.

5. Prijzen/tarieven
5.1 Alle prijzen die vermeld zijn op de site van Veldhuizen Fashion Trade zijn ín Euros en exclusief de Nederlandse omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6. Aflevering en levertijden
6.1 Veldhuizen Fashion Trade zal ervoor zorg dragen dat de door de klant middels een order via internet bij www.veldhuizen-fashion.nl.nl bestelde producten binnen de periode die per product met de consument is afgesproken, nadat Veldhuizen Fashion Trade de betaling van de bestelde producten heeft ontvangen, de bestelde producten bij de klant worden afgeleverd, waarbij de kosten voor het transport voor rekening van klant is en het risico tijdens het transport voor Veldhuizen Fashion Trade is. Indien de klant meerdere producten bestelt kan het zijn dat het in meer dan éénlevering wordt uitgeleverd.

6.2 Nadat Veldhuizen Fashion Trade autorisatie van de betaling door de klant heeft ontvangen levert Veldhuizen Fashion trade in principe de bestelde producten binnen drie werkdagen op het opgegeven adres af. Indien levering langer  gaat duren
wordt de klant hierover tijdig geïnformeerd.

6.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Veldhuizen Fashion Trade is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

6.4 Veldhuizen Fashion Trade zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Veldhuizen Fashion Trade, voor rekening en risico van de klant. Het eigendom van de producten gaat over bij verzending van de bestelde producten.

7. Retour producten

7.1 De retourzending dient vooraf bij
info@veldhuizen-fashion.nl aangemeld te worden. Niet aangemelde retouren worden niet geruild. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de verzender.

Geld wordt niet uitbetaald, u kunt alleen ruilen voor een ander product.

7.2 Veldhuizen Fashion Trade behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Veldhuizen Fashion Trade of de leverancier van het product zijn beschadigd. Veldhuizen Fashion Trade zal nadat de producten zijn geretourneerd en ontvangen, de klant het daarvoor betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk binnen vier weken aan de klant retourneren.

7.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Veldhuizen Fashion Trade schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal Veldhuizen Fashion Trade de klant hiervan in kennis stellen waarna Veldhuizen Fashion Trade het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de consument zal retourneren.

8. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
8.1 Reclamering ter zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar info@veldhuizen-fashion.nl aangemeld worden en dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk 7 dagen na levering ofwel, bij niet zichtbare gebreken, binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

8.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na ontvangst door de koper.

8.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Veldhuizen Fashion Trade slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

9. Schadevergoeding
9.1 Veldhuizen Fashion Trade kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Veldhuizen Fashion Trade komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers etc.

10. Persoonsgegevens
10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Veldhuizen Fashion Trade. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Veldhuizen Fashion Trade. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 Creditcardgegevens van de klant zoals kaartnummer en vervaldatum zullen door In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Veldhuizen Fashion Trade of www.veldhuizen-fashion.nl,
klant: de potentiele klant van zaken en/of diensten van Veldhuizen Fashion Trade,
bevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2,
algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

11. Klantenservice van Veldhuizen Fashion Trade
11.1 Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden vindt plaats met:
Veldhuizen Fashion, afdeling Klantenservice, Campferbeekstraat 24, 7721 EM Dalfsen, e-mail: info@veldhuizen-fashion.nl.
Voor vragen kunt u eventueel telefonisch contact opnemen met Veldhuizen Fashion op telefoonnummer: 0513-571121.

11.2 Veldhuizen Fashion is de handelsnaam van Veldhuizen Fashion, ingeschreven onder nummer 01108287. bij de Kamer van Koophandel van Leeuwarden. Het BTW nummer van Veldhuizen Fashion. is NL 110379922.B01.

12. Diversen
12.1 Indien de klant aan Veldhuizen Fashion Trade schriftelijk opgave doet van een adres, is Veldhuizen Fashion Trade gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Veldhuizen Fashion Trade een nieuw adres heeft doorgegeven.

12.2 Indien door Veldhuizen Fashion Trade gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Veldhuizen Fashion Trade deze algemene voorwaarden soepel toepast.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Veldhuizen Fashion Trade en de koper is Nederlands recht van toepassing.

14. Nederlandse tekst prevaleert.
14.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan.